Pridružitev ponudnika identitet

Ob pridružitvi v federacijo ArnesAAI in eduGAIN mora ponudnik identitet ustrezati priporočilom. Pripravili smo kontrolni seznam, ki vsebuje korake in napotke, ki vas vodijo skozi vzpostavitev in registracijo IdP-ja.

Kontrolni seznam za vzpostavitev

Ponudnik identitet - IdP

IdP (angl. IdP - Identity Provider) je v splošnem spletna storitev, ki overi uporabnikovo digitalno identiteto, ko le-ta dostopa do AAI omogočenih spletnih storitev. IdP se nahaja v domači organizaciji uporabnika, zato se ne glede na lokacijo spletne storitve avtentikacija vedno opravi pri domači organizaciji. S tem dosežemo, da se občutljivi avtentikacijski podatki (npr. geslo) ne posredujejo spletnim storitvam. To je še posebej pomembno, ko IdP in SP različnih organizacij povežemo v skupno federacijo.

Komponente:

IdP sestavljajo naslednje komponente:

Navodila za namestitev:

Priporočamo, da za OS strežnika izberete Linux CentOS 6 ali novejši. IdP je realiziran z openLDAP in SimpleSAMLphp.
Predpostavljamo, da imate pred pričetkom postavitve IdP, spletni strežnik s SSL podporo že nameščen in delujoč.

1. openLDAP v2.4.x

Namestite ga s pomočjo ukazov:
yum install openldap-servers
yum install openldap-clients
V pomoč so na voljo: Za upravljanje z vsebino (polnjenje in ažuriranje) lahko uporabite storitev SIO MDM, ki se nahaja na naslovu: Storitev SIO MDM.

Naslednji korak: Namestitev in konfiguracija SimpleSAMLphp

2. SimpleSAMLphp IdP

Odprite mapo v katero želite namestiti SimpleSAMLphp, npr.:
cd /opt

Z uradne spletne strani SimplesamlPHP prenesite zadnjo verzijo.

Ustvarite nastavitvene datoteke s privzetimi vrednostmi:
cd /opt/simplesamlphp
cp -r config-templates/*.php config/
cp -r metadata-templates/*.php metadata/
V mapi /opt/simplesamlphp imate sedaj nameščen SimpleSAMLphp. S tem je namestitev končana, urediti je potrebno še nastavitve.

2.1 Vzorčne nastavitve:

Nastavitve, ki v spodnjih primerih niso omenjene lahko ostanejo nespremenjene. Med postopkom boste potrebovali t.i. "self-signed" certifikate, ki služijo podpisovanju SAML zahtevkov. V CN (Common Name) certifikata vpišite "ArnesAAI Federation - Primary IdP of Organization", IP oz FQDN/VHOST spletnega strežnika pa navedite v "Subject Alternative".
 • v mapi /etc/httpd/conf/ spremenimo datoteko httpd.conf - datoteka z nastavitvami spletnega strežnika Apache
  UseCanonicalName Off
   ...
  NameVirtualHost *:80
  NameVirtualHost IP_strežnika:443
   ...
  <VirtualHost *:80>
          ServerName idp.organizacija.si
  </VirtualHost>
  
 • v mapi /etc/httpd/conf.d/ uredimo datoteko ssl.conf
  <VirtualHost IP_strežnika:443>
  
 • v mapi /etc/httpd/conf.d/ ustvarimo datoteko simplesamlphp.conf in ji dodamo naslednjo vsebino (ustrezno zamenjajte poti do datotek z overjenimi strežniškimi potrdili - certifikati):
  <VirtualHost IP_strežnika:443>
          ServerName idp.organizacija.si
          Alias /simplesaml /opt/simplesamlphp/www
          ErrorLog logs/ssl_error_log
          TransferLog logs/ssl_access_log
          LogLevel warn
          SSLEngine on
          SSLProtocol all -SSLv2
          SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT:!SSLv2:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW
          SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
          SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key
          #SSLCertificateChainFile /etc/ssl/www_.ca-bundle
          ServerSignature On
  </VirtualHost>
  
  Statusna stran nameščenega SimpleSAMLphp bo tako dostopna na naslovu: https://idp.organizacija.si/simplesaml

 • vklopimo modul, ki preverja datum poteka AAI-računa in uporabnika pri prijavi obvesti o skorajšnjem poteku oz. pretečenosti. Nastavitve lahko spreminjate znotraj config.php.
  cd /opt/simplesamlphp
  touch modules/expirycheck/enable
 • config.php (v mapi /opt/simplesamlphp/config/) - osnovna datoteka z nastavitvami (prikazani so samo izseki vsebine, ki jih je potrebno ustrezno nastaviti).
   'auth.adminpassword'    => 'geslo',
   'admin.protectindexpage'=> true,
   'admin.protectmetadata' => false,
  
  /**
   * A possible way to generate a random salt is by running the following command from a unix shell:
   * tr -c -d '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz' </dev/urandom | dd bs=32 count=1 2>/dev/null;echo
   */
   'secretsalt' => '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
  
   'technicalcontact_name'  => 'Administrator',
   'technicalcontact_email' => 'podpora@domena.tld',
  
  /*
   * The timezone of the server. This option should be set to the timezone you want
   * simpleSAMLphp to report the time in. The default is to guess the timezone based
   * on your system timezone.
   *
   * See this page for a list of valid timezones: http://php.net/manual/en/timezones.php
   */
   'timezone' => 'Europe/Ljubljana',
  
  /*
   * Enable
   *
   * Which functionality in simpleSAMLphp do you want to enable. Normally you would enable only
   * one of the functionalities below, but in some cases you could run multiple functionalities.
   * In example when you are setting up a federation bridge.
   */
   'enable.saml20-idp'     => true,
   'enable.shib13-idp'     => false,
   'enable.adfs-sp'       => false,
   'enable.wsfed-sp'    => false,
   'enable.authmemcookie'  => false,
  
  /*
   * Languages available, RTL languages, and what language is default
   */
   'language.available'    => array('sl', 'en', 'no', 'nn', 'se', 'da', 'de', 'sv', 'fi', 'es', 'fr', 'it', 'nl', 'lb', 'cs', 'lt', 'hr', 'hu', 'pl', 'pt', 'pt-BR', 'tr', 'ja', 'zh-tw', 'ru', 'et', 'he'),
   'language.rtl'          => array('ar','dv','fa','ur','he'),
   'language.default'      => 'en',
  
  
  /*
   * Authentication processing filters that will be executed for all IdPs
   * Both Shibboleth and SAML 2.0
   */
   'authproc.idp' => array(
                  /* Enable the authproc filter below to add URN Prefixces to all attributes
                  10 => array(
                          'lass' => 'core:AttributeMap', 'addurnprefix'
                  ), */
  
          /* Enable expirycheck module
           *
           * warndaysbefore - how many days before expiry date the "about to expire" warning will show to the user.
           * date_format - date format in PHP Date() syntax
           *
           */ 
                  10 => array(
                          'class' => 'expirycheck:ExpiryDate',
                          'netid_attr' => 'eduPersonPrincipalName',
                          'expirydate_attr' => 'schacExpiryDate',
                          'warndaysbefore' => '60',
                          'date_format' => 'd.m.Y',
                  ),
  
                  // Enable the authproc filter below to automatically generated eduPersonTargetedID.
                  20 => 'core:TargetedID',
                  // Adopts language from attribute to use in UI                 30 => 'core:LanguageAdaptor',
                  45 => array(                         'class' => 'core:StatisticsWithAttribute',
                          'attributename' => 'realm',
                          'type' => 'saml20-idp-SSO',                 ),
                  /* When called without parameters, it will fallback to filter attributes ‹the old way›                  * by checking the 'attributes' parameter in metadata on IdP hosted and SP remote.                  */                 49 => array('class' => 'core:AttributeMap', 'name2oid', '%duplicate'),
                  50 => array(                         'class' => 'core:AttributeLimit',
                          'default' => TRUE,
                          'eduPersonTargetedID', 'eduPersonAffiliation',                 ),
                  /*                  * Consent module is enabled (with no permanent storage, using cookies).                  */                 90 => array(                         'class'         => 'consent:Consent',                        'store'         => 'consent:Cookie',                         'focus'         => 'yes',                         'checked'       => TRUE                 ),
                  // If language is set in Consent module it will be added as an attribute.                 99 => 'core:LanguageAdaptor',         ),
 • authsources.php (v mapi /opt/simplesamlphp/config/) - datoteka z nastavitvami avtentikacijskega vira (prikazani so samo izseki vsebine, ki jih je potrebno ustrezno nastaviti)

  V primeru, da se imenik LDAP ne nahaja na istem strežniku kot IdP, je potrebno nastavitve ustrezno prilagoditi. Prav tako je takrat potrebno uporabiti varno (TLS) povezavo do imenika LDAP.
  // Example of a LDAP authentication source. 
  'ldap' => array(
      'ldap:LDAP',
  
      // The hostname of the LDAP server. 
      'hostname' => 'localhost',
  
      // Whether SSL/TLS should be used when contacting the LDAP server. //
      'enable_tls' => FALSE,
  
          // Whether debug output from the LDAP library should be enabled.
          // Default is FALSE.
          'debug' => FALSE,
  
          // The timeout for accessing the LDAP server, in seconds.
         // The default is 0, which means no timeout.
        'timeout' => 0,
          // Which attributes should be retrieved from the LDAP server.         // This can be an array of attribute names, or NULL, in which case         // all attributes are fetched.         
  'attributes' => array('cn', 'sn', 'o', 'facsimileTelephoneNumber', 'postalAddress', 'postalCode', 'registeredAddress', 'displayName', 'givenName', 'mail', 'mobile', 'preferredLanguage', 'eduPersonAffiliation', 'eduPersonPrimaryAffiliation','eduPersonScopedAffiliation', 'eduPersonPrincipalName', 'eduPersonEntitlement', 'schacMotherTongue', 'schacGender', 'schacDateOfBirth', 'schacPlaceOfBirth', 'schacCountryOfCitizenship', 'schacSn1', 'schacSn2', 'schacHomeOrganization', 'schacHomeOrganizationType', 'schacPersonalPosition', 'schacPersonalUniqueCode', 'schacPersonalUniqueID', 'schacUUID', 'schacExpiryDate'),
  /*  * The pattern which should be used to create the users DN given the username.  * %username% in this pattern will be replaced with the users username.  *  * This option is not used if the search.enable option is set to TRUE.  */ 'dnpattern' => 'eduPersonPrincipalName=%username%,dc=organizacija,dc=si', /*  * As an alternative to specifying a pattern for the users DN, it is possible to  * search for the username in a set of attributes. This is enabled by this option.  */ 'search.enable' => FALSE, /*  * The DN which will be used as a base for the search.  * This can be a single string, in which case only that DN is searched, or an  * array of strings, in which case they will be searched in the order given.  */ 'search.base' => NULL, /*  * The attribute(s) the username should match against.  *  * This is an array with one or more attribute names. Any of the attributes in  * the array may match the value the username.  */ 'search.attributes' => NULL, /*  * The username & password the simpleSAMLphp should bind to before searching. If  * this is left as NULL, no bind will be performed before searching.  */ 'search.username' => "cn=root,dc=organizacija,dc=si", 'search.password' => "geslo", // If the directory uses privilege separation, // the authenticated user may not be able to retrieve // all required attribures, a privileged entity is required // to get them. This is enabled with this option. 'priv.read' => FALSE,
  // The DN & password the simpleSAMLphp should bind to before // retrieving attributes. These options are required if // 'priv.read' is set to TRUE. 'priv.username' => NULL, 'priv.password' => NULL, ),
 • saml20-idp-hosted.php (v mapi /opt/simplesamlphp/metadata/) - datoteka z metapodatki vašega IdP (prikazani so samo izseki vsebine, ki jih je potrebno ustrezno nastaviti)
  Navodila za izdelavo samopodpisanega certifikata se nahajajo na spletni strani tehnične dokumentacije.
  $metadata['https://idp.organizacija.si/idp/20110921'] = array(
      // The hostname of the server (VHOST) that this SAML entity will use.
       'host'  =>  'idp.organizacija.si',
  
      // X.509 key and certificate. Relative to the cert directory.
       'privatekey'   =>  'idp.organizacija.si.key.pem',
       'certificate'  =>  'idp.organizacija.si.crt.pem',
  
      // Sign SAML requests
        'redirect.sign'      =>  true,
        'redirect.validate'  =>  false,
  
      // Authentication plugin to use. login.php is the default one that uses LDAP.
       'auth'  =>  'ldap',
  
      // Show privacy policy - this will be shown on the consent page. %SPENTITYID%
       'privacypolicy'     =>  'http://www.organizacija.si/pravila.html',
  
      // Set attribute name format
       'AttributeNameFormat'  =>   'urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri',
  
       //Shibboleth Scope: all domains this IdP authenticates
       'scope' => array ('organizacija.si', 'poddomena.organizacija.si', 'nasa-domena.si'),
  )
  

Naslednji korak: Nastavitev osveževanja metapodatkov

3. Avtomatiziranje posodabljanja datoteke z metapodatki ArnesAAI federacije

Kot skrbnik IdP morate zagotoviti, da ima IdP na voljo ažurne metapodatke ArnesAAI federacije. Le tako IdP pridobi informacije o novih storitvah, ki se pridružujejo federaciji. Periodično posodabljanje si zagotovite z avtomatizacijo ročnega postopka oz. zaporedja ukazov. Predhodno preverite, ali imate orodje samlsign na sistemu že nameščeno, v nasprotnem primeru ga namestite npr. tako:
Aktivirajte crontab in metadata autorefresh modula v SimplesamlPHP in pripravite vzorčne nastavitve za modula.

[root@simplesamlphp] cd /opt/simplesamlphp
[root@simplesamlphp simplesamlphp] touch modules/cron/enable
[root@simplesamlphp simplesamlphp] cp modules/cron/config-templates/*.php config/
[root@simplesamlphp simplesamlphp] touch modules/metarefresh/enable
[root@simplesamlphp simplesamlphp] cp modules/metarefresh/config-templates/*.php config/

Ustvarite mape, v katere se bodo shranjevali metapodatki in jim dodelite ustrezne pravice.

[root@simplesamlphp] cd /opt/simplesamlphp/metadata
[root@simplesamlphp simplesamlphp] mkdir ArnesAAI-eduGAIN
[root@simplesamlphp simplesamlphp] mkdir arnes-rules
[root@simplesamlphp simplesamlphp] chown apache:apache ArnesAAI-eduGAIN
[root@simplesamlphp simplesamlphp] chown apache:apache arnes-rules
Nastavite cron modul.
$config = array (
    'key' => 'skrivnogeslo',
    'allowed_tags' => array('daily', 'hourly', 'frequent'),
    'debug_message' => TRUE,
    'sendemail' => TRUE,
);
Pojdite v brskalniku na naslov: https://simplesamlphp_machine/simplesaml/module.php/cron/croninfo.php in v crontab na vašem strežniku kopirajte predloge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cron is a way to run things regularly on unix systems.

Here is a suggestion for a crontab file:

# Run cron [daily]
02 0 * * * curl --silent "https://idp.organizacija.si/simplesaml/module.php/cron/cron.php?key=skrivnogeslo&tag=daily" > /dev/null 2>&1
# Run cron [hourly]
01 * * * * curl --silent "https://idp.organizacija.si/simplesaml/module.php/cron/cron.php?key=skrivnogeslo&tag=hourly" > /dev/null 2>&1
# Run cron [frequent]
XXXXXXXXXX curl --silent "https://idp.organizacija.si/simplesaml/module.php/cron/cron.php?key=skrivnogeslo&tag=frequent" > /dev/null 2>&1
  Click here to run the cron jobs:

Run cron [daily]
Run cron [hourly]
Run cron [frequent]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crontab uredite z ukazom
crontab -e
Nastavite osveževanje metapodatkov v datoteki config/config-metarefresh.php. Priporočamo, da v datoteki /etc/php.ini memory_limit nastavite na vrednost 1024M.
#Nastavitev avtomatskega osveževanja metapodatkov in pretvorba v php objekte za hitrejše delovanje IdP-ja
#Federativni metapodatki postajajo vse vecji, zato priporocamo, da ustrezno nastavite php.ini datoteko /etc/php.ini
#Nastavitev je mozna tudi neposredno v kodi aplikacije
ini_set('max_execution_time', 3600);
ini_set('memory_limit', '1024M');
$config = array(
    'sets' => array(
        'ArnesAAI-eduGAIN' => array(
            'cron'     => array('hourly','daily'),
            'sources'    => array(
                array(
                    'src' => 'https://ds.aai.arnes.si/metadata/arnesaai-edugain.signed.xml',
                    'validateFingerprint' => '51:CC:76:0A:07:F1:A2:CC:01:98:68:F2:02:93:04:4E:AC:7C:08:22',
                    'template' => array(
                        'tags' => array('ArnesAAI-eduGAIN'),
                    ),
                ),
            ),
            'expireAfter'      => 60*60*24*7, // Maximum 7 days cache time.
            'outputDir'   => 'metadata/ArnesAAI-eduGAIN/',
            'outputFormat' => 'flatfile',
        ),
    ),
);

V nastavitvah IdP config.php (v mapi /opt/simplesamlphp/config/) je v ta namen potrebno spremeniti blok "metadata.sources", tako kot prikazuje spodnji primer:

...
    #Nastavitev metapodatkov v obliki flatfile (pospeši delovanje IdP-ja)
    'metadata.sources' => array(
        array('type' => 'flatfile'),
        array('type' => 'flatfile', 'directory' => 'metadata/arnes-rules'), #Datoteka s posebnimi pravili za določene SP-je
        array('type' => 'flatfile', 'directory' => 'metadata/ArnesAAI-eduGAIN'),
    ),
...
Naslednji korak: Prilagojena predloga za SimpleSAMLphp IdP

Priprava prilagojene predloge za IdP

Pripravili smo čarovnika, s katerim lahko uredite prilagojeno predlogo za vaš IdP.

Priprava predloge


Naslednji korak: Registracija v ArnesAAI in eduGAIN

Registracija IdP v federacijah ArnesAAI in eduGAIN

IdP lahko registrirate v federacijo z uporabo Arnes Portala. Podrobna navodila za dodajanje najdete v AAI modulu.

Arnes Portal
Kako se naša organizacija priključi v ArnesAAI in pridobi dostop do Arnes Portala?