Dodatno omrežje za obiskovalce

Upravljanje opreme iz projekta WLAN-2020 ter stikal Fortinet

Za upravljanje dodatnih omrežij in opreme iz projekta WLAN-2020 ter stikal Fortinet obiščite Arnes Automator

Za potrebe obiskovalcev brez eduroam ali posebnih naprav, ki ne podpirajo prijave v omrežje eduroam, priporočamo, da se vzpostavi dodatno brezžično omrežje vrste WPA2-PSK. To omrežje omogoča preprosto prijavo z uporabo enakega gesla za vse uporabnike, vendar brez sledljivosti uporabnikov in brez podpore gostovanju.

Omrežje WPA2-PSK mora biti v svojem, ločenem VLANu 802.1q ter omrežju IP.

Svetujemo naslednje:

 • Močno omejevanje dovoljenega izhodnega prometa na UDP in TCP do strežnika DNS ter ICMP, 80/TCP ter 443/TCP do interneta.
 • Tedensko menjavanje skupnega gesla. Kontaktne osebe se o novem geslu obvesti po elektronski pošti.


Prijavite se v Automator ter poiščite in izberite kampus, v katerem bi radi dodali/spremenili brezžično omrežje (PSK SSID)

V izbranem kampusu na levi izberite Omrežja

V razdelku Wi-Fi omrežja kliknite na + DODAJ Wi-FI

V vnosnem obrazcu izpolnite polja. V nadaljevanju je opisan primer za brezžično omrežje PSK SSID gostje.

Za PSK SSID gostje vedno izberemo omrežje eduroam, saj ne želimo, da imajo neznanci dostop do naših internih omrežij.

 • Tip izberemo Psk (privzeto)
 • SSID vpišemo gostje
 • Če ne želimo, da je omrežje vidno naključnim, premaknemo stikalo pri Skrito
 • Po želji lahko omrežja tudi ne aktiviramo s stikalom Aktivno
 • Geslo lahko vpišemo, ali pa nam ga predlaga Automator:
  • PREDLAGAJ GESLO
  • PREDLAGAJ ZAPLETENO GESLO
 • Na koncu zaključimo s KREIRAJ

dot11 ssid <ime_omrezja_psk>
  vlan <stevilka_vlan>
  authentication open
  authentication key-management wpa
  accounting default
  mbssid guest-mode
  wpa-psk ascii <zacetno_geslo_psk>
  information-element ssidl advertisement

interface Dot11Radio0
  encryption vlan <stevilka_vlan> mode ciphers aes-ccm
  ssid <ime_omrezja_psk>

interface Dot11Radio1
  encryption vlan <stevilka_vlan> mode ciphers aes-ccm
  ssid <ime_omrezja_psk>

interface Dot11Radio0.<stevilka_vlan>
  encapsulation dot1Q <stevilka_vlan>
  ip access-group block_client_tx in
  ip access-group block_client_rx out
  bridge-group <stevilka_mosta>

interface Dot11Radio1.<stevilka_vlan>
  encapsulation dot1Q <stevilka_vlan>
  ip access-group block_client_tx in
  ip access-group block_client_rx out
  bridge-group <stevilka_mosta>

interface GigabitEthernet0.<stevilka_vlan>
  encapsulation dot1Q <stevilka_vlan>
  bridge-group <stevilka_mosta>

Konkretne nastavitve so odvisne od modela dostopovne točke. Nekatere nimajo dveh radijskih vmesnikov ali pa imajo drugače poimenovan žični vmesnik. Številka mostu je numerična nastavitev, ki povezuje med seboj promet med posameznimi podvmesniki. Tipično jo nastavimo kar na številko vlana zaradi lažjega branje nastavitev, vendar lahko zavzema vrednosti le med 1 in 255.

Na žičnih vmesnikih stikal in na usmerjevalniku morate nastaviti ustrezne VLANe in omrežja.


Če želite na nekaterih dostopovnih točkah dodati še eno, dodatno omrežje WPA2-PSK za dogodek, lahko omrežje povežete že z obstoječim omrežjem WPA2-PSK tako, da:

 • Izberete nezasedeni, fiktivni VLAN.
 • Nastavite novo omrežje "dot11 ssid" in brezžične vmesnike Dot11RadioX po zgornjih navodilih, le da za "bridge-group <stevilka_mosta>" nastavite številko že obstoječega omrežja WPA2-PSK. Žičnih vmesnikov ne spreminjate, promet brezžičnih uporabnikov novega omrežja se namreč priključi v že obstoječi VLAN.
Na tak način lahko hitro nastavite na določenih dostopovnih točkah dodatno oglaševano omrežje s svojim geslom, ki pa uporablja VLAN in omrežje IP obstoječega omrežja WPA2-PSK.

Pomembno!


Omrežje WPA2-PSK je prepovedano povezati z omrežjem eduroam, saj na tak način naredite omrežje eduroam manj varno.


Skript se sprehodi skozi navedene dostopovne točke in zamenja geslo PSK za navedeno omrežje PSK. Vsebino prekopirajte v izvršilno datoteko, vpišite ustrezne nastavitve in poženite kadar želite zamenjati gesla. Ločen skript pred menjavo gesla administratorju pošlje e-pošto z novim geslom.

 • AccessPoints -> vsebuje seznam dostopovnih točk. Uporabite lahko naslove IP ali imena DNS.
 • apUsername -> uporabniško ime za dostop do dostopovnih točk.
 • apPassword -> geslo za dostop do dostopovnih točk.
 • apSSID -> ime omrežja, kateremu naj se spremeni geslo PSK.
 • mailTo -> Naslov, kamor naj se pošlje obvestilo o novem geslu.
 • mailFrom -> Naslov pošiljatelja. Tu svetujemo, da vnesete svoj naslov.
 • mailSubject -> Naslov zadeve poslanega sporočila.
 • mailServer -> Naslov poštnega strežnika, preko katerega naj se pošlje sporočilo.

Dodatne nastavitve na dostopovni točki

Na dostopovnih točkah moramo urediti dodatno uporabniško ime in neposredni dostop do nastavitev:

 • CISCO

  username <USER> privilege 15 secret <PASS>
  aaa new-model
  aaa authorization exec default local
  
 • LANCOM

  cd /Setup/Config/Admin
  tab Administrator Password Active Access-Rights Function-Rights
  add "<USER>" "<PASS>" yes admin-rw 0x001ff
  


Skript za pošiljanje e-pošte z novim geslom

#! /usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

###########
#  Copyright (C) 2014, Marko Dolničar & Arnes AAI <aaa-podpora(at)arnes(dot)si>
#
#  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#  GNU General Public License for more details.
#
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
###########

from datetime import datetime
import random
import string
import os
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText

oldpass = "/var/lib/PSK-old"
newpass = "/var/lib/PSK-new"

mailTo = "psk-users@arnes.si"
mailFrom = "aaa-podpora@arnes.si"
mailSubject = "New wireless password"
mailServer = "mail.arnes.si"
apSSID = "wpa-gost"

date = datetime.now()

try:
  os.rename(newpass, oldpass)

except:
  print ("RENAME ERROR! - This is OK if you are running this script for the first time.\nIf not - please check "+oldpass+ " and "+newpass)

psk_len = random.randint(12,16)
global psk
psk = ""

while psk_len:
    psk += random.choice(string.digits + string.ascii_letters)
    psk_len -= 1;

f = open(newpass, 'w')
f.write(psk)
f.close()

print(psk)

text = "The new password for SSID "+'"'+apSSID+'"'+" will be: "+psk

msg = MIMEText(text)
msg['Subject'] = mailSubject
msg['From'] = mailFrom
msg['To'] = mailTo

# Send the message via our own SMTP server, but don't include the
# envelope header.
s = smtplib.SMTP(mailServer)
s.sendmail(mailFrom, mailTo, msg.as_string())
s.quit()

print ("T H E  E N D !")

Skript za menjavo gesla na dostopovnih točkah CISCO in LANCOM

Skript uporablja knjižnico pxssh za povezovanje in konfiguracijo dostopovnih točk. V pythonu 2.6 ima knjižnica napako, zato uporabite priložen - popravljen pxssh.py (datoteko prenesite v isto mapo, kot skript).

#! /usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

###########
#  Copyright (C) 2014, Marko Dolničar & Arnes AAI <aaa-podpora(at)arnes(dot)si>
#
#  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
#  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#  GNU General Public License for more details.
#
#  You should have received a copy of the GNU General Public License
#  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
###########

import time
import sys
import os
# pxssh in python 2.6 has a bug... you should have recieved a fixed pxssh.py
import pxssh

# pxssh in python 2.7 is OK
# from pexpect import pxssh

####### ORGANIZATION SPECIFIC VARIABLES ########
#
AccessPoints = ["10.0.99.100", "10.0.99.101", "10.0.99.1", "10.0.99.61"]

apUsername = "pskchanger"
apPassword = "supersecretpassword123"
apSSID = "gost-wpa"
global psk
logfile="/var/log/psk_log.txt"
pskfile="/var/lib/PSK-new"

def ConfigureLancom():
  ssh.sendline("cd /Setup/Interfaces/WLAN/Encryption")
  ssh.sendline("tab Ifc Key")
  ssh.sendline("set WLAN-1-2 "+psk)
  ssh.sendline("set WLAN-2-2 "+psk)
  ssh.sendline("q")
  ssh.logout()

def ConfigureCisco():
  ssh.sendline("terminal length 0")
  ssh.sendline("conf t")
  ssh.sendline("dot11 ssid " + apSSID)
  ssh.sendline("wpa-psk ascii " + psk)
  ssh.sendline("end")
  ssh.logout()

f = open(logfile, 'w')

psk = open(pskfile, "r").read()

ssh = pxssh.pxssh(timeout=5, logfile=f)
ssh.force_password = True

#ssh.PROMPT = ">"
os.linesep = "\r\n"

for AP in AccessPoints:
  ssh.PROMPT = ">"
  print AP+":",
  try:
    ssh = pxssh.pxssh(timeout=5, logfile=f)
    ssh.login(AP, apUsername, apPassword, original_prompt="#", login_timeout=5, auto_prompt_reset=False)
    ssh.PROMPT = ">|#"
    ssh.prompt()
    ssh.sendline("sysinfo")
    time.sleep(1)
    ssh.prompt()
    a = ssh.before
    if "Bad IP address" in a:
      print "-Cisco-",
      ConfigureCisco()
      print " - OK"
    elif "DEVICE:" in a:
      print "-Lancom-",
      ConfigureLancom()
      print " - OK"
    else:
      print ("-Unknown response- - FAILED!")
      f.write("\nAP: "+AP+" does not match [Cisco | Lancom], skipping configuration of "+AP+" - if IP/hostname is correct you will have to configure it manually!\n")
      f.write("Error - returned response between hashes\n######\n"+a+"\n######\n")
  except:
	print(" Login/configuration exception - check "+AP+" manually!")
    f.write("\nError - Could not log in to/configure AP: "+AP+" - check username/password/IP and configure it manually!\n")
    pass

f.close()

Svetujemo, da skripta poganjate enkrat tedensko. Vpišete ju lahko tudi v crontab z ukazom crontab -e.

# Poslji mail z novim geslom vsak petek ob 09:00 zjutraj.
0 9 * * fri /root/setAndSendNewPass.py

# Menjaj geslo vsak ponedeljek ob 04:00 zjutraj.
0 4 * * mon /root/configureAPs.py