6MoN - Namestitev in konfiguracija CentOS

Nastavitev omrežnih vmesnikov na nadzornem strežniku 6MoN

Spodaj je prikazan primer statične nastavitve ip naslovov na omrežnem vmesniku.

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BROADCAST=10.0.0.255
IPADDR=10.0.0.10
IPV6ADDR=
IPV6PREFIX=
IPV6INIT=yes
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=10.0.0.1
ONBOOT=yes

Priklop virtualnega stroja na trunk vmesnik

Virtualni stroj, na katerem je naložen 6MoN priključimo na trunk vmesnik, v katerega speljemo vse označene VLANe na omrežju, ki jih želimo nadzorovati. Če ima virtualni stroj dva fizična vmesnika upravljalsko omrežje za dostop do 6MoN-a speljemo na drug vmesnik, sicer v snopu VLANov, upravljalsko omrežje nastavimo kot neoznačeno (ang. native).

interface GigabitEthernet0/1
 description --6MoN network monitor--
 switchport trunk native vlan 10
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 switchport mode trunk
!

Namestitev in konfiguracjia orodja za nadzor 6MoN

Vsi potrebni paketi niso na voljo v privzetih repozitorijih, zato si namestite še epel repozitorij.

rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Prenesite .rpm paket za namestitev. Zaporedje ukazov za prenos in namestitev je prikazano spodaj.

wget http://aai.arnes.si/static/eduroam/6mon-2.2-1.el6.x86_64.rpm
yum localinstall 6mon-2.2-1.el6.x86_64.rpm

Paket vam je v mapo /opt/src/ razpakiral Django 1.4, spletno ogrodje za Python. Namestite ga z naslednjim zaporedjem ukazov.

cd /opt/src/
tar xzf Django-1.4.tar.gz
python setup.py install

Preverite, da so vsi potrebni servisi zagnani. Spletni strežnik apache pa je potrebno ponovno zagnati.

service mysqld start
service httpd restart
service postfix start
service ndp start

Inicializacija podatkovne baze za spletni administratorski vmesnik.

mysql -u root -p < /opt/django/nmon/config/6mon-admin.sql
cd /opt/django/nmon
python ./manage.py syncdb
mysql -u6mon -p <geslo> nmon2 < /opt/django/nmon/config/alter-radacct.sql
mysql -u6mon -p <geslo> nmon2 < /opt/django/nmon/config/config_startup.sql

Datoteka index.html preusmerja vse zahtevke na spletnem strežniku na 6MoN adminsitratorski vmesnik. Aktivirajte jo z ukazom:

mv /var/www/html/index.html.www /var/www/index.html

Omogočimo avtomatski zagon potrebnih servisov ob zagonu sistema.

chkconfig mysqld on
chckconfig httpd on
chkconfig postfix on
chkconfig ndp on

Nastavitev beleženja

Na nadzornem strežniku 6MoN strežniku RADIUS omogočite pisanje v bazo MySQL za beleženje. To storite tako, da v bazi ustvarite namensko uporabniško ime.

create user '6mon'@'<RADIUS FQDN>'
set password for '6mon'@'<RADIUS FQDN>' = PASSWORD('<geslo>');
grant all on nmon2.* to '6mon'@'<RADIUS FQDN>';

Nastavitev beleženja na prijavnem strežniku RADIUS. Nastavitev bo omogočila korelacijo med naslovi MAC, IP-ji in uporabniškimi imeni na omrežju. Ostale nastavitve strežnika RADIUS pustite nespremenjene.

Osnovne nastavitve

Administratorski vmesnik orodja 6MoN je na voljo na upravljalskem naslovu IP nadzornega strežnika ali lokalno na http://localhost.

home

Prikaz osnovnih nastavitev modulov. Prilagodite le potrebne parametre:

 • vmesnik, na katerem 6MoN zajema promet (interface),
 • privzeti vlan, s katerim bodo označeni paketi, ki so sicer v domorodnem vlan-u (tag_def_vlan),
 • naslov, iz katerega 6MoN pošilja sporočila (email_from:_field).
 • modules configuration

  Dodajanje skupine uporabnikov in dodelitev pravic skupini.

  add_group

  Povezava skupine in vlan-a na omrežju. S tem omogočimo, da skupina za izbrani vlan prejema obvestila o dogajanju na omrežju. Nastavitev je potrebno ponoviti za vsak vlan posebej.

  add group vlan

  Dodajanje novega uporabnika.

  add user

  Za uporabnika izpolnimo tudi dodatne podatke in ga vmestimo v ustrezno skupino. Kot član skupine bo prejemal obvestila za vlan-e, s katerimi je skupina povezana.

  edit user details

  Nastavitev mitigacijskih parametrov. Po njih se orodje 6MoN ravna, ko zazna nepravilnost na omrežju. Nastavimo jih na ravni vlan-a.

  mitigation

  Nastavitev orodja arpwatch. Vnesemo naslove IP za pomembne sestavne dele omrežja (npr. usmerjevalnik, strežnik RADIUS, strežnik DHCP,...).

  arp configuration

  Pregled podatkov o uporabnikih na omrežju s pomočjo beleženja RADIUS. Na zavihku Address correlation lahko nato strojni naslov uporabnikovega računalnika povežemo z njegovimi naslovi IPv4 in IPv6, ter uporabniškim imenom.

  accounting